10 Điều răn của Chúa

  1. Ta là Thiên Chúa của ngươi
  2. Ngươi không có Thiên Chúa nào khác ngoài Ta. Ngươi không được tạc tượng vẽ hình để thờ
  3. Ngươi không được dùng danh thánh Chúa cách bất xứng
  4. Ngươi phải giữ ngày Sabát
  5. Tôn kính cha mẹ
  6. Ngươi không được hãm hại người khác
  7. Ngươi không được dâm dục
  8. Ngươi không được trộm cắp
  9. Ngươi không được làm chứng dối
  10. Ngươi không được chiếm đoạt vợ của người khác. Ngươi không được ham muốn chiếm đoạt của cải người khác

About Author /

Leave a Comment

Your email address will not be published.

Start typing and press Enter to search